10. Kakato 卡格 (紐西蘭) 肉絲 70g

金蕨系列 - 芝士龍蝦 龍蝦:瘦蛋白質,鈣和其他必需礦物質的來源 芝士:含優質的鈣質,對骨骼和牙齒健康..
$20.0
金蕨系列 - 芝士龍蝦 龍蝦:瘦蛋白質,鈣和其他必需礦物質的來源 芝士:含優質的鈣質,對骨骼和牙齒健康..
$480.0
76% 吞拿魚, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$324.0
三文魚、吞拿魚成份: • 吞拿魚白肉 42% • 三文魚 28% • 多醣膠 1% • 水分 29% ..
$13.5
三文魚、吞拿魚 成份: • 吞拿魚白肉 42% • 三文魚 28% • 多醣膠 1% • 水分 29% ..
$324.0
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$13.5
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$324.0
30% 吞拿魚, 45% 鯖魚, 1% 糙米, 24% 水分 ..
$13.5
30% 吞拿魚, 45% 鯖魚, 1% 糙米, 24% 水分 ..
$324.0
57% 吞拿魚, 20% 蝦, 3% 糙米, 20% 水分 ..
$13.5
57% 吞拿魚, 20% 蝦, 3% 糙米, 20% 水分 ..
$324.0
49% 吞拿魚, 1% 糙米, 2% 紫菜, 48% 多醣膠 ..
$13.5
49% 吞拿魚, 1% 糙米, 2% 紫菜, 48% 多醣膠 ..
$324.0
71% 吞拿魚, 5% 芝士, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
71% 吞拿魚, 5% 芝士, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$324.0
37% 吞拿魚白肉, 16% 雞肉, 1% 多醣膠, 46% 水分 ..
$13.5
37% 吞拿魚白肉, 16% 雞肉, 1% 多醣膠, 46% 水分 ..
$324.0
76% 雞肉, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
76% 雞肉, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$324.0
63% 雞肉, 15% 牛肉, 22% 水分 ..
$13.5
63% 雞肉, 15% 牛肉, 22% 水分 ..
$324.0
51% 雞肉, 24% 南瓜, 1%  糙米, 24% 水分 ..
$13.5
51% 雞肉, 24% 南瓜, 1%  糙米, 24% 水分 ..
$324.0
我的購物車

共 0 件產品 - $0.0