8. Kakato 卡格 (紐西蘭) 肉絲 70g

Sardine, Pumpkin, Water Moisture 81%, Crude Protein 7%, Crude Fat 5%, Crude Fibre 2%, Ash 4% ..
$13.5
Sardine, Pumpkin, Water Moisture 81%, Crude Protein 7%, Crude Fat 5%, Crude Fibre 2%, Ash 4% ..
$324.0
三文魚、吞拿魚成份: • 吞拿魚白肉 42% • 三文魚 28% • 多醣膠 1% • 水分 29% ..
$13.5
三文魚、吞拿魚 成份: • 吞拿魚白肉 42% • 三文魚 28% • 多醣膠 1% • 水分 29% ..
$324.0
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$13.5
成份: • 鴨肉 50% • 杞子 3% • 水分 47% 成分分析: • 水分 83%(最大值) • 蛋白質 15%(最小值) • 脂肪 0.5%(最小值) • 灰質 1.5%(最大值..
$20.0
成份: • 鴨肉 50% • 杞子 3% • 水分 47% 成分分析: • 水分 83%(最大值) • 蛋白質 15%(最小值) • 脂肪 0.5%(最小值) • 灰質 1.5%(最大值..
$480.0
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$324.0
76% 吞拿魚, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$324.0
30% 吞拿魚, 45% 鯖魚, 1% 糙米, 24% 水分 ..
$13.5
30% 吞拿魚, 45% 鯖魚, 1% 糙米, 24% 水分 ..
$324.0
71% 吞拿魚, 5% 芝士, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
71% 吞拿魚, 5% 芝士, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$324.0
57% 吞拿魚, 20% 蝦, 3% 糙米, 20% 水分 ..
$13.5
57% 吞拿魚, 20% 蝦, 3% 糙米, 20% 水分 ..
$324.0
49% 吞拿魚, 1% 糙米, 2% 紫菜, 48% 多醣膠 ..
$13.5
49% 吞拿魚, 1% 糙米, 2% 紫菜, 48% 多醣膠 ..
$324.0
37% 吞拿魚白肉, 16% 雞肉, 1% 多醣膠, 46% 水分 ..
$13.5
37% 吞拿魚白肉, 16% 雞肉, 1% 多醣膠, 46% 水分 ..
$324.0
76% 雞肉, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
76% 雞肉, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$324.0
71% 雞肉, 5% 芝士, 24% 水分 ..
$13.5
71% 雞肉, 5% 芝士, 24% 水分 ..
$324.0
我的購物車

共 0 件產品 - $0.0